เทศบาลนครขอนแก่นประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายรับ-รายจ่ายสำนักการคลัง)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม “โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” โดยมี รองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย สำหรับช่วงเช้าวันนี้เป็นการพิจารณาประมาณการรายรับของทุกสำนัก/กอง และในช่วงบ่ายเป็นการพิจารณาประมาณการรายจ่ายของสำนักการคลัง ทั้งนี้ การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดงานองค์กรต่อไป

แสดงความคิดเห็น