นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี, ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมี นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น การจัดทำมาตรการเข้มข้นตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าโรงเรียนมีการสแกน QR-CODE เพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์, โรงอาหาร (มีการทำฉากกั้นพลาสติกใส) การจัดห้องเรียนแบบใหม่ (โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน โดยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่ง 1 ห้องเรียน จะสามารถจัดได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น) รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้กำหนดระยะห่างตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ปกครอง นอกจากนั้นโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานได้นำเสนอ โมเดลการเรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook group เนื่องจากเด็ก 94% มีเฟสส่วนตัว ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสำหรับเด็กนักเรียนที่ป่วยและไม่สามารถเรียนพร้อมเพื่อนได้ รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยากทบทวนบทเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสามารถส่งงานได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง และที่สำคัญคือแพลทฟอร์มนี้ใช้ฟรี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมซึ่งแบ่งได้ 2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1. การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน โดยที่สถานศึกษาและครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม และจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหลายรูปแบบประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยสามารถศึกษาตารางออกอากาศล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th หรือ www.dltv.ac.th เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube ฯลฯ กรณีที่ 2 หากไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามกำหนดในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 ให้เตรียมความพร้อมการสอนออนแอร์ และออนไลน์ โรงเรียนเฉพาะที่ไม่พร้อม (กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง /นักเรียน / ครู และ สถานที่อาคาร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใด สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ โดยนักเรียน ผู้ปกครองและครูจะต้องมีความพร้อมทั้งหมด ในกรณีจำเป็นสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในลักษณะของการให้ยืมเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 2. มาตรการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ แม่ครัวใส่หมวกคลุมผม ใส่หน้ากากอนามัย ใส่ Face shield มีเจลล้างมือ เป็นต้น ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้ฝากถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ทุกคนจะต้องมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย เพื่อห่างไกลโควิค – 19

แสดงความคิดเห็น