เทศบาลนครขอนแก่นประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม “โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” โดยมี รองนายกเทศมนตรี, ประธานสภาเทศบาล ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้เป็นการซักซ้อมแนวนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงภาพรวมว่า จากการคาดการณ์ของงประมาณการรายรับต่างๆที่อาจจะมีแนวโน้มลดลง ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ,ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลทำให้เทศบาลนครขอนแก่นจำเป็นจะต้องมีการปรับลดประมาณการรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยในขั้นตอนต่อไปจะเป็นช่วงของการประชุมร่วมกันของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณารายละเอียดและงบประมาณของกิจกรรม โครงการต่างๆ ของแต่ละสำนัก/กอง/โรงเรียน หรือหน่วยงานสังกัดเทศบาล ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นในการพิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดงานองค์กรต่อไป

แสดงความคิดเห็น