นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี , นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ในลำดับแรกนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยมี นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ,รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น การจัดทำมาตรการเข้มข้นตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ,โรงอาหาร (มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดอย่างน้อย 1 เมตร) ,การจัดห้องเรียนแบบใหม่ (โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน โดยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่ง 1 ห้องเรียน จะสามารถจัดได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น) ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โดยมีนายพัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ,รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน , โรงอาหาร (มีการทำฉากกั้นพลาสติกใส) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม มัธยมได้กำหนดระยะห่างตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ปกครอง เป็นต้น นอกจากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นยังได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณแปลงผักเพื่อติดตามความคืบหน้าของการปลูกผัก ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช มีความทนทาน ต่อโรคและแมลง อีกทั้งได้ผลผลิตที่ดี โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแปลง การบำรุงดิน และการจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละชนิด สำหรับการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอนนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อม ซึ่งแบ่งได้ 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดเทอม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน กรณีที่ 2 หากไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามกำหนดในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 ให้เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนแอร์ ออนไลน์ และ สถานที่อาคาร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใด สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู หมวดที่ 2. การจัดการเรื่องมาตรฐานด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่นการคัดกรองก่อนเข้าเรียน, การเว้นระยะห่าง ,การล้างมือ และในหมวดนี้นายกเทศมนตรีได้ฝากให้ครูเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดในโรงเรียนและคิดต่อยอดเพิ่มเติม หมวดที่ 3 การเตรียมการเรื่องโครงการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตารพระราชดำริ ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้ฝากถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ทุกคนจะต้องมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย เพื่อห่างไกลโควิค – 19

แสดงความคิดเห็น