เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)” โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ, แพทย์หญิง รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น, ผศ.ดร.อรสา กงตาล ผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบาลนครขอนแก่น, ดร.รติอร พรกุนา หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ขอนแก่น, นายวิรัช เหลาสะอาด ประธานชมรม อสม. เทศบาลนครขอนแก่น, นางสาวอุรา ปราบมนตรี ผู้แทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ,การพิจารณางบประมาณค่าชดเชยบริการ Care giver, Care Manager และ สหวิชาชีพ ,การพิจารณางบประมาณอุปกรณ์การแพทย์ในการจัดบริการผู้สูงอายุพึ่งพิง รอบที่ 2/2563 เดือนเมษายน – ตุลาคม 2563 รวมไปถึงการร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ศูนย์ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ 1 เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์ 3 โนนชัย, ศูนย์ 5 หนองใหญ่, ศูนย์มิตรภาพ, ศูนย์ประชาสโมสร, ศูนย์ชาตะผดุง ศูนย์หนองแวง และ ศูนย์สามเหลี่ยม โดยทั้ง 8 ศูนย์นี้จะมีหน้าที่ในการช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้ได้รับบริการ

แสดงความคิดเห็น