เทศบาลขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 22/2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล , นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 22/2563” และ การประชุม “คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ปลัดจังหวัดขอนแก่น , มณฑลทหารบกที่ 23 , กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำเรื่อง การนำ QR Code ไทยชนะ มาใช้ในหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคประชาชน เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code ไทยชนะ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นในการใช้ QR Code โดยเฉพาะ เมื่อเช็คอินแล้ว ต้องเช็คเอาท์ เมื่อออกจากสถานที่นั้นด้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) ว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีแนวทางในการดำเนินการ 3 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบการใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาปลูกผักในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน เขต 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขต 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เขต 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และเขต 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 2.รูปแบบการให้ประชาชนที่มีพื้นที่ว่างที่ต้องการอนุเคราะห์พื้นที่ในการเพาะปลูก และประชาชนที่สนใจปลูกผักในบ้านตนเองเข้าร่วมโครงการ 3.รูปแบบการจัดการพื้นที่ปลูกผักส่งเสริมธนาคารอาหารบนพื้นที่ว่างบริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อดำเนินการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 20 กว่าชนิด และจะแจกให้ประชาชน โดยการนำความดีมาแลก หรือ อาสาสมัครในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้มีแนวคิดเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกงาน และประชาชนที่ไม่ได้รับการเยียวยาทางภาครัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และทั่วถึง อย่างเป็นธรรม หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น