เทศบาลนครขอนแก่นประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นั้น เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความกังวลตลอดจนข้อสงสัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน ที่อาจส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ทั้งผลกระทบที่มีต่อเด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงครูและโรงเรียน เพราะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อน จึงจำเป็นต้องมีการประชุมวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และติดตามความพร้อมศูนย์โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนานักเรียนและครูให้พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนอีกด้วย สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น