นายกนครขอนแก่นรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายกนครขอนแก่นรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกนครขอนแก่นรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น 1) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับเกียรติบัตรในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร อาทิ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 /เจ้าอาวาสวัดป้าแสงอรุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น/เจ้าอาวาสวัดธาตุ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วยความเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น บรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดขอนแก่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วยการบริหารจัดการ การบูรณาการความร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน "พลังบวร"ในกระบวนการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปในทุกมิติ ซึ่งความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนั้นมีเครือข่ายที่เข็มแข็ง ทั้งบุคคลองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมถึงชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วนจนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2561 และ 2562 จำนวน 2 ปีซ้อนที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความภาคภูมิใจ โดยมีผู้สนับสนุนได้แก่ คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรสถานศึกษา และบุคคลด้านต่าง ๆ จำนวน 273 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

2. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

3.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธสาสนา

4.องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

5.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง222 ปี เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

6. ผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ผู้ประพันธ์เพลง

7. การส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2562 การแสดงศิลปะการแกะสลัก

8. การส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

9. ด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และร้านเกมสีขาว

10.การส่งเสริมศาสนา สนับสนุนสมทบทุนปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ประจำปี 2562การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

11. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562