เทศบาลขอนแก่นเปิดอบรมผู้ประกาศเพิ่มศักยภาพชุมชน รุ่น2/2563

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” โดยมี นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น โดยในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ซึ่งมีชุมชนและองค์กรเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนางธิดารัตน์ อากรตน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการอบรม มีหัวข้อในการอบรม อาทิ การเตรียมตัวในการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าว, จิตวิทยาในการสื่อสาร และทักษะพื้นฐานในการทำหน้าที่พิธีกร, ถอดบทเรียนหอกระจายข่าวชุมชน, วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค์และโอกาส, ทำอย่างไรให้เสียงตามสายเป็นสื่ออันทรงพลัง พร้อมจัดกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมตัวฝึกปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี, การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง, เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ พร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ ฯลฯ

สำหรับการอบรมโครงการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และองค์องค์กรภาคประชาชน และผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ได้รับความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ ความเข้าใจในเทคนิคการพูด การเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมในการนำเสนอข่าวที่เป็นกลาง ตลอดจนได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับและนำไปพัฒนาให้กับตนเองและชุมชนต่อไป