ชุมชนเทศบาล ขก.เห็นชอบแผนประชาคมระดับนครเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/63

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น ประชาคมระดับนคร” ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการพัฒนาเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม มีส่วนร่วมในการทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ), ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานครู ,พนักงานเทศบาล ,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์เทศบาล , คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง, ประธานชุมชน/พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 95 ชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 600 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

นายเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น ประชาคมระดับนคร เพื่อให้แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทางราชการ และเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น ถนนในความดูแลของเทศบาล โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ ตัวอย่างเช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณหน้าซอยสวัสดี เดิมได้มีโครงการวางท่อเพื่อรับน้ำ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีโครงการใหม่เพื่อดึงน้ำจากปากซอยสวัสดี โดยการวางท่อยักษ์ใต้ถนนมิตรภาพ ดึงน้ำมาบริเวณใต้ถนนหลังศูนย์ราชการ และต่อเนื่องไปลงบึงทุ่งสร้าง หรือแม้กระทั่งรถดับเพลิงพร้อมบันได เนื่องจากขอนแก่นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีตึกที่สูงที่สุดของภาคอีสานซึ่งสูงถึง 31 ชั้น และมีตึกสูงเกิน 10 ชั้นกำลังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ขีดความสามารถของรถดับเพลิงพร้อมรถบันไดซึ่งเป็นรถคันเดิมที่มีใช้งานมากว่า 20 ปี สามารถรับได้เพียง 36 เมตร เทียบเท่าตึกสูงประมาณ 7 -10 ชั้น และต้องมีการซ่อมบำรุงทุกปีเพื่อยืดอายุการทำงาน ดังนั้นนอกจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีโครงการจำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทางราชการ และเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สำหรับโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึงพิง, โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น, โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางด้านทิศใต้และพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ, การจัดทำแผนแม่บทการจัดสร้างระบบจัดการอุทกภัยแบบอัจฉริยะในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น, โครงการปรับปรุงระบบไฟจราจรอัจฉริยะแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ถนนประชาสโมสร (ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนเทพารักษ์, ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนหน้าเมือง, ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนกลางเมือง, ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนหลังเมือง ),โครงการปรับปรุงระบบไฟอัจฉริยะแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ถนนศรีจันทร์ (ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนหน้าเมือง, ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง, ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนหลังเมือง), โครงการบูรณะและบำรุงรักษาถนนมะลิวัลย์, โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น, แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่, ครุภัณฑ์เคหะและชุมชน ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้งข้อ 15 ชุมชนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน และโครงการอื่นๆ

ซึ่งหลังจากเสร็จการนำเสนอจากสำนักกองที่เกี่ยวข้อง ได้มีการการดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน โดยในช่วงท้ายนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้สรุปการประชุม พร้อมเสนอความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนต่อการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ประชาคมระดับนคร ซึ่งมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์