เทศบาลนครขอนแก่นขยายเวลาตรวจสอบรายการที่ดิน จนถึง 25 มค. นี้

เทศบาลนครขอนแก่นขยายเวลาตรวจสอบรายการที่ดิน จนถึง 25 มค. นี้

ขยายเวลาตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินได้มาตรวจสอบความถูกต้องจนถึง 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เทศบาลนครขอนแก่น โดยไม่หยุดพักกลางวัน โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบยื่นคำร้อง ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 , นส.3ก. ,ส.ค.1 หนังสือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) , หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น

4.สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

5.สำเนาเอกสารสิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ / สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย / สปก. /หรือสัญญาเช่ากรมที่ดิน /ทางราชการอื่นๆ เป็นต้น

หากท่านใดต้อง

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-4029,0-4300-8788,0-4300-8799 e-mail : KI__tax@hotmail.com , KItaxs@gmail.com และเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th