นครขอนแก่นอบรมผู้ประกาศ เพิ่มศักยภาพชุมชน

นครขอนแก่นอบรมผู้ประกาศ เพิ่มศักยภาพชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการอบรมโครงการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าว” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล, นายสมภพ วงษ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฏ์ สว่างไสว , ดร.โกเมน กันตวธีระ) ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้ด้วย

โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าว ถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้มีการอบรมอย่างนี้ให้กับชุมชน ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพราะทุกชนชนส่วนใหญ่จะมีหอกระจายข่าว การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้พี่น้องในชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับและนำไปพัฒนาให้กับตนเองและชุมชนต่อไป

สำหรับการอบรมโครงการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และองค์องค์กรภาคประชาชน และผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ได้รับความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ ความเข้าใจในเทคนิคการพูด การเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมในการนำเสนอข่าวที่เป็นกลาง ตลอดจนได้เรียนรู้การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางธิดารัตน์ อากรตน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนคณะวิทยากรท่านอื่นๆ มาเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้