เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวงาน KKU Maker Green Festival 2020

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน KKU Maker Green Festival 2020 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประธานในพิธี ,ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และนายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุด สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์Innovation hub KKU และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความชำนาญในด้านต่างๆ เช่น เทศบาลนครขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความชำนาญด้านกาจัดการพลังงาน และอีกหลายๆหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการจำนวน 200 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประกวดการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ(international Pitching Stage) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ต ตลอดจนการจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยงานจะจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ การพัฒนา และการประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นเมืองตัวอย่างในโครงการน้ำร่องเมืองสีเขียวระดับประเทศ-ขอนแก่นเมืองสีเขียว (Khon Kaen Green City) ซึ่งขอนแก่นเป็น 1ใน 6 จังหวัด ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน โดยมี 4 ประเด็นหลักที่ต้องผลักดัน ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน การวางผังเมืองจัดรูปแบบเมืองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการชนส่ง มีระบบขนส่งมวลชนการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด 3) ด้านสาธารณูปโภค มีระบบการจัดการขยะของเสียที่ดี การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และ 4) อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1) สังคมแห่งตันไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 2) สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 3) สังคมพิชิตพลังงาน และยุทธศาสตร์ที่ 4) สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ซึ่งในการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ซึ่งในที่นี้ หมายถึงประชาชนทุกคนที่ ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศโลก ให้สามารถเตรียมความพร้อมและร่วมเป็นส่วน หนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตราบนานเท่านาน

จากโครงการใหญ่จึงเป็นจุดเริ่มตันของ "โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หรือตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น"เพื่อเชื่อมโยงให้รู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์การเกษตร-อาหารปลอดภัยโภชนาการ-สุขภาพ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ที่มีผู้เกี่ยวข้อง 3กลุ่มสำคัญ คือ เกษตรกรและผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ "อาหารศึกษา" ที่ต้องการให้แนวคิดแนวปฏิบัติด้านอาหารศึกษาแทรกซึมอยู่ในวิถีการงานและการใช้ชีวิต ซึ่งจะเกิดผล กระทบอันใหญ่หลวงส่งผลต่อวิกฤตการณ์อาหารของสังคมโลกในบั้นปลาย มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสื่อสารองศ์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะ ภูมิอากาศโลกและการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับภาวะวิกฤติโดยเฉพาะด้านอาหาร 2) เพื่อผลักดันให้เกิดอาหารปลอดภัยในชุมชนเมืองที่เป็นรูปธรรม 3) เพื่อผลักดันให้มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 4) เพื่อให้มีพื้นที่หรือเวทีของผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งความไว้วางใจและพันธสัญญาร่วมกันและได้จัดให้มีพื้นที่การจำหน่ายสินคำปลอดสารพิษเพื่อการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 แห่งต่อสัปดาห์ ตอนนี้จัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าไว้ที่ริมบึงแก่นนครทุก ๆ วันศุกร์ ประชาชนผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จะได้สามารถเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ที่ผลิตอย่างใส่ใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ได้ นำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของเป้าหมายการเป็นเมืองขอนแก่นเมืองสีเขียวต่อไป และสิ่งที่ได้ตามมาคือความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย เกษตรกรมีประสบการณ์ในการวางแผนงาน มีทักษะการจัดการการตลาด นับเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจแก่เกษตรในชุมชนอีกด้วย