เทศบาลขอนแก่นอบรมสร้างนวัตกรรมสู่ Smart City ต่อยอดปี62

เทศบาลขอนแก่นอบรมสร้างนวัตกรรมสู่ Smart City ต่อยอดปี62

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรตามนโยบายการบริหารงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล , นายธนภณ กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการสำนัก,กอง,ส่วน หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50 คน ร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวุฒิ ตันไชย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ(SCRC) ,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,อาจารย์วรัญญู เสนาสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคุณดาริกา บำรุงโชค Digital Rights Manager (Thailand Mekong Program) Engage Media เป็นทีมวิทยากรบรรยายแนวทางการขับเคลื่อน Smart City สู่การเปลี่ยนแปลงเมือง

สำหรับโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรตามนโยบายการบริหารงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563 (ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องและต่อยอดจาก ปี 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Smart City ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อต่อยอดการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาองค์กรตามนโยบายการบริหารงานฯ โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งคนและงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองในทิศทางที่ดี คือ 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2. ประชาชนมีคุณภาพทางสังคมที่ดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความเป็นปึกแผ่น ดังนั้น การเรียนรู้และพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ จึงเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และแนวคิด สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นเมือง Smart City โดยเทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Smart City จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ขอนแก่นเจริญก้าวหน้า พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี สู่การเปลี่ยนแปลงเมืองในทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคต