นายกเทศบาลนครขอนแก่น ให้โอวาทวันครู ปี 63

นายกเทศบาลนครขอนแก่น ให้โอวาทพร้อมจัดเทียนอุดรการณ์ มอบเกียรติบัตรครูหัวใจทองคำ แก่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สืริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร์) ,นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณฺชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฎ์ สว่างไสว นางสาวภาสิณี ธีรภานุ นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ดร.โกเมน กันตวธีระ) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนการงาน และพี่น้องพนักงานครูเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 625 ท่าน

ทั้งนี้ นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทและขอแสดงความชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับวันของตนเอง โดยได้ย้ำเสมอว่าอาชีพที่มีเกียรติ มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ให้การยกย่อง ยอมรับ นั่นก็คือ อาชีพ “ครู” สำหรับทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ทั้งประเทศ ทั่วทั้งสถานการศึกษา รวมถึงแวดวงการศึกษาจะจัดงานเพื่อระลึก ตระหนักถึงอาชีพของตนเองที่ได้สะสมคุณงามความดี การได้รับความสุขที่ได้สร้างคนมันอยู่ในจิตใจที่เกินจะบรรยาย เป็นอาชีพที่มีเกียรติเหนือกว่าคำว่าอาชีพ เราทุกคนใช้อาชีพนี้เคารพตนเองภายใต้การทำงานที่ว่า “ครูสร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจุดเทียนอุดมการณ์ , พิธีมอบเกียรติบัตรและขอแสดงความยินดีกับรางวัล ครูหัวใจทองคำ จำนวน 23 ท่าน , นางสายชล สิงห์สุวรรณ ตัวแทนครูอาวุโสนำจุดเทียน กล่าวคำปฎิญาณตน และร้องเพลง แม่พิมพ์ของชาติ , พระคุณที่สาม

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอดลบันดาลอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอเดชะอำนาจพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระราชินีในรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความ เจริญ ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานรวมถึงครอบครัวสมปรารถนาทุกประการ