เทศบาลขอนแก่นประชุมพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนตั้งตัว

เทศบาลขอนแก่นประชุมพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนตั้งตัว

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการกองทุนตั้งตัว โดยมี นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกโครงการกองทุนตั้งตัว ร่วมประชุมด้วย

โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกองทุนตั้งตัว จากการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่น ได้วางแนวทางการส่งเสริมรายได้ในชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือถึงการจัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณหน้าสำนักสวัสดิการสังคม และบริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงติดตามรายงานพร้อมทั้งสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกองทุนตั้งตัว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-271210 ในวันและเวลาราชการ