นครขอนแก่นและสมาคมแม่ดีเด่นฯ ขก. ส่งมอบความห่วงใยแด่ผู้ด้อยโอกาส

นครขอนแก่นและสมาคมแม่ดีเด่นฯ ขก. ส่งมอบความห่วงใยแด่ผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี น.ส.ภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือแม่ดีเด่นที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในครอบครัว ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ แก่สมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกย่องคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ 3 คน ได้แก่ คุณกรรณิการ พุฒพัฒน์ (แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561) คุณปราณี เลิศรุ้งพร (แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562) คุณคนีงนิจ หิรัฐ (แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562)

ทั้งนี้ การมอบเงินช่วยเหลือแม่ดีเด่นที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน คณะกรรมการได้คัดเลือกคุณแม่ที่มีความมานะอดทน อุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการดูแลบุตร ซึ่งทางสมาคมได้ให้ความช่วยเหลือจำนวน 2 คน ได้แก่ นางประทวน วรชินา อายุ 48 ปี มีบุตร 2 คน และนางสำเรียน แก้วลือ อายุ 48 ปี มีบุตร 2 คน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนภายในครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างแม่ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังมีโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ” ภายใต้การขับเคลื่อนของน.ส.ภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 10 คน ประกอบด้วยชุมชนหลักเมือง และชุมชนเทพารักษ์

สำหรับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2540 นำโดยนางดวงตา ทองโสภิต เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ ตลอดจนการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณบุคคลซึ่งทำสาธารณะประโยชน์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการเสียสละ เอื้ออาทร ช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก