รองนายก ขก.เปิดงาน วันถุงลมปอดโป่งพองโลกครั้งที่ 17

รองนายก ขก.เปิดงาน วันถุงลมปอดโป่งพองโลกครั้งที่ 17

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันถุงลมปอดโป่งพองโลก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562" โดยมี รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์อาจารย์คณะแพทศสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า โรคถุงลมโปงพอง เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 6 ของประชากรโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าว และประชาสัมพันธ์แนวทางการรักษาโรค รวมถึงการค้นหาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อลดอัตราการตายและการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล นับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อติดอาวุธทางปัญญาแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วน โดยการนำผู้นำชุมชน อสม.เข้ามามีส่วนร่วม ให้การรักษาโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพองของจังหวัดขอนแก่นเป็นแบบอย่างนำร่องในการประสานงานส่งต่อการรักษาในรูปแบบเครือข่าย การเปิดบริการคลินิกโรคหืดกระจายสู่ชุมชนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น "Khonkaen model"และ"Khonkaen smart city" ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่กับโรคได้อย่างไม่เป็นทุกข์ ท้อแท้ และหมดหวัง นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยและประชาชน รวมถึงชี้ให้เห็นแนวทางการดูแลตนเองและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษากับทีมแพทย์ อีกทั้งสามารถมาตรวจสมรรถภาพปอดได้ฟรี หากพบว่าเป็นโรคจะได้เริ่มรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนในการตระหนักถึงภาวะสุขภาพผู้ป่วยและประชาชน อีกทั้งยังให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพองเพื่อส่งต่อการดูแลรักษาให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เกิดการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่

1) ติดอาวุธทางปัญญาแก้ปัญหาโรคถุงลมโป่งพอง

2) วิธีประเมินโรคหรือสุขภาพด้วยตนเองและความรู้ในการดูแลตนเองสู่การสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน Action plan COPD

3) การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและกายบริหาร

4)การใช้ยารักษาอย่างถูกวิธีและยาที่ใช้ในการบำบัดการเลิกบุหรี่

5) โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง

6) การคัดกรองผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองด้วย Peak flow meter และสไปโรเมตรีย์

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีความมุ่งหวังเป็นอย่างว่า การจัดงาน "วันถุงลมปอดโป่งพองโลก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562" จะเป็นการนำพลังจิตอาสาของชุมชน ผู้ที่เสียสละในบทบาท อ.ส.ม. พัฒนาความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจโรค เข้าใจปัญหาผู้ป่วยอย่างแท้จริง เชื่อมโยงการรักษาของทีมแพทย์และทีมสุขภาพ รวมถึงให้ผู้ป่วยเข้าถึงโอกาสในการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวขอนแก่น และหากต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043 – 242101 เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.