นายกนครขอนแก่นเปิดประชุมสามัญชมรม 1 Day Trip in KKC

นายกนครขอนแก่นเปิดประชุมสามัญชมรม 1 Day Trip in KKC

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด “การประชุมสามัญประจำปีชมรม 1 Day Trip in KKC” โดยมี นางสุวคนธ์ แก้วอ่อน ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ที่ปรึกษาชมรมฯ ,นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม , คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ คณะกรรมการ/สมาชิก ชมรม 1 Day Trip in KKC ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 4.0

ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณเกือบ 2.2 ล้านบาท ขณะที่ GDP ของประเทศ 15.ล้านล้าน ซึ่งปัจจุบันพบเจอปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือ การค้าขายที่มีภาวะวิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ นิตยสารโด่งดัง โรงพิมพ์ ห้างร้าน ร้านค้า ปิดตัวลงอย่างคาดไม่ถึง เหตุเพราะเจอ “เทคโนโลยีป่วนโลก” (Digital Disruption) นำไปสู่ “โลกพลิกผัน” คือ การคาดการณ์อะไรไม่ได้ ส่งผลให้คนส่วนมากปรับพฤติกรรมมาใช้หุ่นยนต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีความฉลาดเหนือกว่าปัญญามนุษย์ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ประกาศเป็นอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นผลจากเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยน นั่นหมายความว่า ในการขับเคลื่อน 1 Day Trip in KKC นับว่าเป็นการสะสมเชิงปริมาณ คือ การเที่ยวให้ทะลุปรุโปร่งว่าในแต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอมีของดีอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงคุณภาพ มีการถักทอเครือข่ายโดยจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น จากความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมโรงแรมจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น (ททท.) สมาคมผู้ประกอบการ สหกรณ์ เป็นต้น ด้วยการชูความน่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะ อันจะนำพาประโยชน์อเนกอนันต์แก่เมืองขอนแก่น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือ การสร้างสำนึกรักท้องถิ่น ในวันนี้ขอนแก่นกำลังขับเคลื่อนจนเป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศ กิจกรรมต่างๆของชาวขอนแก่นมาจากการรวมตัวด้วยจิตสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันจาก 3 ด้อย ได้แก่ ด้อยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่มีน้ำตก ไม่มีภูเขา ด้อยด้านโบราณสถาน และด้อยเกจิอาจารย์ดัง สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้คนขอนแก่นต้องร่วมการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ชมรม 1 Day Trip in KKC ที่รวมกลุ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเมืองขอนแก่น สิ่งที่ได้นั่นก็คือ การซึมซับจากรุ่นสู่รุ่น และคนขอนแก่นก็หันมาให้ความสำคัญกับบ้านเกิดของตนเอง สำนึกรักท้องถิ่นมากขึ้น ผมเชื่อว่า “ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี สิ่งที่ช่วยได้ คือ รายได้จากการท่องเที่ยว” ดึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านของเราให้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เมืองขอนแก่นเกิดรายได้มีเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจของสมาชิกชมรม 1 Day Trip in KKC จะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสิบไป

สำหรับการชมรม 1 Day Trip in KKC ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2561 นำโดยนาง สิริพร จังตระกุลภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความหลากหลายประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงศิลปวัฒนธรรม การทำเกษตรแบบผสมผสาน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับการดำเนินชีวิต รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและแหล่งรายได้ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยจากการดำเนินกิจกรรมของชมรมที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน Go L๐cal ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีสานอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น นำไปสู่การเป็นเมือง Mice City ที่ประชุมที่เที่ยวที่เดียวกัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ1 ปี เพื่อสานต่อกิจกรรม1 Day Tip in KC ทั้ง26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้งเป็นชมรม 1 Day Trip in KKCขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 300คน กำหนดจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน และชมรมยังได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชน ในสังกัดของเทศบาลนครขอนแก่น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และได้ดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว