ทน.ขอนแก่นประชุม คกก.เตรียมงานบุญคูนเมือง ปี ๖๒

ทน.ขอนแก่นประชุม คกก.เตรียมงานบุญคูนเมือง ปี ๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน พร้อมทั้งรายงานผลการเตรียมการจัดงานของแต่ละฝ่าย โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "ฉลองเมืองขอนแก่นครบ ๒๒๒ ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ ๖๓ ปี" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ ๒๒๒ ปี ๒.เป็นการบูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ ๖๓ ปี ๓.เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันชาติไทย ๔.เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕.เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

-วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

-วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิธีสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ ๖๓ ปี (พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป, รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ๒,๒๒๒ คน, พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี ,พิธีสวดนพเคราะห์ ,กิจกรรมโรงทาน)

-วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและการนั่งภาวนาอธิษฐานจิต ๒,๒๒๒ คน, กิจกรรมโรงทาน

-วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติไทย, กิจกรรมโรงทานเจ

-วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ "ฉลองเมืองขอนแก่นครบ ๒๒๒ ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ ๖๓ ปี" ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น