ทน.ขก. ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“บึงสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข"

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ( Big Cleaning Day ) “บึงสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา ประธานชุมชน พี่น้องชุมชน หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก พันเอกเชาวลิต จันทวงษ์ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา นายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๖ พันตำรวจโทหญิง ณัชชา เหมะสิงคิ รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และตัวแทนจากภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ( Big Cleaning Day ) “บึงสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน แสดงการรวมพลังของหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนในการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ จัดเก็บผักตบชวา ปรับปรุงระบบนิเวศและทัศนียภาพให้บึงแก่นนครมีความสวยงาม เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพล เครื่องจักร และอุปกรณ์ จากหน่วยงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น, สำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ,กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2, เรือนจำกลางขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Rungnapha Phochan

สุดยอดค่ะ

Peak Khonkaen

บึงสวยน้ำใสพะนะ?
น้ำไหลลงบึงทางทิศตะวันออกใกล้เจ้าแม่สองนางมันแมนน้ำหยัง...พากันเบิ้งแน??

แสดงความคิดเห็น