อสม.เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาล และสมาชิกเครือข่ายสาธารณสุขในเขตเทศบาลกว่า 200 คน ร่วมประชุม ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และรองนายกเทศมนตรี ได้พบปะพูดคุย และแจ้งสถานการณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ ดังนี้

1.การเชิญชวนเข้าร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "ฉลองเมืองขอนแก่นครบ 222 ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี 2.เป็นการบูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ 63 ปี 3.เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติ 4.เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5.เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น

2. การแจ้งเตือนพี่น้องชุมชนรับมือฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อสม. ที่จะต้องช่วยกันดูแลสุขภาพทั้งตนเองและคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก คนชรา และผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจ เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาระวังสาเหตุที่ทำให้เกิดควันพิษ หมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชั่นมือถือต่าง ๆ เป็นประจำ รวมทั้งเตรียมหน้ากากอนามัยกันฝุ่นเอาไว้ล่วงหน้าด้วย

3. การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น