ประชุม คกก.จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพรบ.การสาธารณสุข

ประชุม คกก.จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพรบ.การสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 5 เรื่องได้แก่ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์, สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร, การควบคุมตลาด, การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากมีความคืบหน้าเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป