ทน.ขก เข้าพบรองผู้ว่าฯรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น

ทน.ขก เข้าพบรองผู้ว่าฯรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น

วันอังคารที่15ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าพบ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,และนายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เพื่อรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รายงานแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สำคัญ ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่นทุกมิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่องสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นและของเทศบาล เพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น