พลังคนขอนแก่นเปิดงานออกพรรษา62 สืบสานวัฒนธรรมไทย-อีสาน

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน “พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,พันเอกยุทธนา ตระกูลเสนาธง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พันเอกประวัติ จารุตัน ผู้แทนผู้บังคับการทหารม้าที่ 6 ,พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,คุณศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ,นางแสงเดือน โสภา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นางมัณฑนา กล้าหาญ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ,นางสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวธนาวรรณ พันเทศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายถาวร อารยะสัจจพงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ,นายเรืองรวี จันทนาม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น โดยมีกิมมิกพิธีเปิด คือ การจำลองการกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาฯ เพื่อเป็นสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้นของเทศกาลวันออกพรรษา มากมาย พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน“เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย

สำหรับประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกช ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว) บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด (อีซูซุ) .บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นมไทยเดนมาร์ค บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันเป็นแก่นแท้ของเรา ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษของเราได้อย่างภาคภูมิใจ

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมของวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562 คือ

-วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

-วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม ,ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ,ชมรมบอนไซขอนแก่น ,ชมรมพระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

-วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-วันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสตร. และเจ้าหน้าที่อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจร