ชาวขอนแก่นกว่า 5,000 คน พร้อมใจตักบาตรเทโวงานออกพรรษา 62

วันจันท์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณบึงแก่นนคร (ด้านฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง) และ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง,โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น จำนวนกว่า 5,000 คน ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดศรีจันท่ร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพระเถระ 9 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 309 รูป มารับบิณทบาต และได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายศิริชัย สุวรรณเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ,พันเอกยุสชนา ตระกูลเสนาธง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,พันตำรวจโทวรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 , ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้ การตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา โดยทั้งนี้คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี