ผู้บริหารเทศบาลลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจัดออกพรรษาขอนแก่น 62

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ อปพร. และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในบึงแก่นนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมี นายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และกู้ภัย มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าน้ำเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำคุ้มวัดโพธิ์โนนทัน ท่าน้ำคุ้มวัดศรีสว่างโนนทัน ท่าน้ำคุ้มวัดศรีธาตุบ้านตูม ท่าน้ำคุ้มวัดหนองแวงพระอารามหลวง และท่าน้ำคุ้มวัดกลาง รวมไปถึงการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ 605 ไร่ ของบึงแก่นนคร โดยได้รับการสนับสนุนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นเรือตรวจการณ์ทางน้ำ จำนวน 6 ลำ ,เรือแอร์โบ๊ทตรวจการณ์พิเศษ จำนวน 1 ลำ และในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเรือท้องแบนขนย้ายและลำเลียง อีก 2 ลำ ซึ่งนอกจากที่จะช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของผู้มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษาแล้วนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ยังมีหน้าที่ในการช่วยลำเลียง และ อำนวยความสะดวกในช่วงของการตักบาตรเทโวอีกด้วย

ต่อมาผู้บริหารเทศบาลพร้อมคณะ ได้ลงเรือเพื่อสังเกตการณ์ทางน้ำภายในบึงแก่นนคร โดยไปขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าน้ำใกล้กับลานเจ้าแม่กวนอิม เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการตั้ง “กระทง โอเค ขอนแก่น” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน โดยกระทงโอเคขอนแก่นนั้น มีพื้นฐานแนวคิดในการน้อมนำ "หลักความกตัญญู" ในพระพุทธประวัติว่า แม้พระนางสิริมหามายา ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ จะสิ้นพระชนม์ไปหลังที่เจ้าชายประสูติได้เพียง 7 วัน แต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงส์เทวโลก ถึงแม้พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระราชบิดา พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดถึงพระราชวังที่ประทับ จนพระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักใกล้สวรรคต พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปโปรดจนพระราชบิดาได้บรรลุสำเร็จ เป็นพระอรหันต์และนิพพานในพระราชวังในวันนั้นเอง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 หนึ่งในนั้น คือ ความกตัญญูให้เด็กและเยาวชนคนขอนแก่นอีกด้วย โดยนำสัญลักษณ์ OK KHONKAEN (มาขอนแก่นอะไรๆก็โอเค ทั้ง ผู้คน ที่พัก อาหารการกิน วัฒนธรรม) มาเป็นจุดเชื่อมโยงถึงความรักความผูกพันในครอบครัว สายใยที่อบอุ่นของปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลาน เมื่อนำสัญลักษณ์มือ OK KHONKAEN มาประกบกันก็สามารถเป็นการสื่อถึงหัวใจความเป็นหนึ่งเดียวของคนขอนแก่น

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นมา ระหว่างวันที่ 11- 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ตามกำหนดการดังนี้

-วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี” / ขบวน “งามประเพณีบุญออกพรรษา” / ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา” / ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที” / ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ต “เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย กิจกรรมจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวดฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”

-วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม ,ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ,ชมรมบอนไซขอนแก่น ,ชมรมพระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

-วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

-วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-วันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสตร. และเจ้าหน้าที่อปพร. เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจร ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และชาวขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานกิจกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดขอนแก่น และ ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ตลอดจนนักท่องเที่ยว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ตามแบบฉบับ OK KHONKAEN ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนคร

Daimond Nok

หลังงานออกพรรษาเอาวัชพืชออกให้หมดนะครับท่านนายก

แสดงความคิดเห็น