ประชุม คกก.ติดตามประเมินผลฯเทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่5/2562

ประชุม คกก.ติดตามประเมินผลฯเทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่5/2562 : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร และนายชัชวาล พรอมรธรรม) ดร.โกเมน กันตวธีระ สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.ภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กองและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนานครขอนแก่น และเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนานครขอนแก่น ตามแผนนโยบายการบริหารเทศบาลนครขอนแก่นในภาพรวม ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

2. นโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

3. นโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

4. นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

5. นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6. นโยบายของผู้บริหารในการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7. นโยบายของผู้บริหารในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8. นโยบายของผู้บริหารในการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

9. นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

10. นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๒. การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยได้มีการเสนอโครงการเด่นจากทุกสำนัก/กอง มีการตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ เพื่อเกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงาน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นของทุกภาคส่วน