เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Mr.PHONEXAY SIMMALAVONG ตำแหน่ง Deputy Director General of DWR โดยในครั้งนี้คณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย และระบบการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป