สิ่งศักดิ์สิทธิ์16แห่งพร้อมอวยชัยให้พรจัดงานออกพรรษาขอนแก่นปี62 :

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี “บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ซึ่งมีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีในแต่ละสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาล จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวเพียเมืองแพน) ,พระธาตุขามแก่นศิโรดม ,ศาลหลักเมืองขอนแก่น , ศาลพระแม่ธรณีโรจเดช ,ศาลเจ้าปู่ครูเย็น-ครูโกฎิ ,อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ,ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ,ศาลเจ้าแม่สองนาง ,ศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาล (เจ้าพ่อบัวบก) ,ศาลบือบ้าน , ศาลเจ้าพ่อหนองสะแบง , ศาลเจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดาเดช, ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น เจดีย์พระธาตุนครเดิม(วัดธาตุพระอารามหลวง) ,เจ้าแม่กวนอิม และเทพนาจา , พระค้ำคูนมงคล

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นมา ระหว่างวันที่ 11- 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ตามกำหนดการดังนี้

-วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี” / ขบวน “งามประเพณีบุญออกพรรษา” / ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา” / ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที” / ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ต “เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย กิจกรรมจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวดฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”

-วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม ,ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ,ชมรมบอนไซขอนแก่น ,ชมรมพระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

-วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

-วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-วันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ มาร่วมสืบสานงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนคร ให้เป็นประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริงต่อไป ด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น (OK KHONKAEN) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 043 – 225166 ในวันเวลาราชการ หรือ Facebook : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม