รมว.วัฒนธรรมมอบโล่“ธีระศักดิ์ ”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม

วธ.ครบรอบ ๑๗ ปี “ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์” รับมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม จาก อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” รางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๗ ปี โดยมี นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นายกาญจน์ วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม รายงานผลงานที่ผ่านมา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ดังนี้ ๑.เป็นผู้กำหนดนโยบายการพัฒนานครขอนแก่น ที่มุ่งเน้นพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์วัฒนธรรม ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมแห่งความสุข ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๗ ปี กระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยปี ๒๕๖๒ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓๙๓ รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน ๑๑๕ ราย ประเภทบุคคล ๑๖๐ ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ๑๑๘ แห่ง/คณะ

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัด วธ. ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมก้าวสู่ปีที่ ๑๘ และนับว่าคนไทยโชคดี ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมศิลปวัฒนธรรม เป็นมรดกให้เราได้นำใช้ประโยชน์ ส่วนหน้าที่ของเราจะต้องอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันเราต้องสร้างมรดกวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปด้วย