ชุมชนเขต 1 ระดมสมองจัดทำแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนในการประชุมจัดทำแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพ ในพื้นที่เขต 1 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย ดร.จันทนภา แสวงการ ดร.โกเมน กันตวธีระ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนแต่ละชุมชนในเขต 1 ร่วมด้วย

การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งชุมชนในเขต 1 เทศบาลนครขอนแก่นาร่วมนำเสนอโครงการที่นำเข้าสู่การพิจารณา เช่น โครงการรักษ์เข่า ฟื้นฟูสภาพ วิถีไทย สำหรับผู้สูงอายุ, โครงการออกกำลังกาย, โครงการสมุนไพรในครัวเรือน, โครงการคัดกรองโรคทางจักษุให้แก่ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป, โครงการชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังมาตรการ 3 เก็บ 5 ส ป้องกันควบคุมสามโรคจากยุงลาย, โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในชุมชน (ศสมช), โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตามหลัก 4 Smart, โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอภาวะไตเสื่อม, โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ, โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพในชุมชน, โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำโยคะ เพื่อบำบัดสุขภาพ, โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพคลินิกหมอ ครอบครัวมิตรภาพ และโครงการอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายใด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สนใจที่จะขอรับการสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู พี่น้องในชุมชน สามารถทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ได้ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น สามารถติดต่อสอบถาม 043 – 424550 ตามวันและเวลาราชการ