นายกนครขอนแก่น ร่วมเสวนาพลังพลเมือง การพัฒนาท้องถิ่นกับภาคเอกชน

นายกนครขอนแก่น ร่วมเสวนา พลังพลเมือง การพัฒนาท้องถิ่นกับภาคเอกชน

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นพลเมืองและการกระจายอำนาจ ร่วมกับ นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ. นายกเทศมนตรีนครยะลา ในหัวข้อ“พลังพลเมือง : กรณีศึกษาการจัดการเชิงฟื้นที่ในประเทศไทย : ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและเอกชน หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แก่ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ (ปปร.๒๓) สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชาธิปก อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นายกาญจน์ วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมในงาน

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเชิญบรรยาย กลุ่มวิชาที่ ๓ ความเป็นพลเมืองและการกระจายอำนาจ ในหัวข้อ “พลังพลเมือง : กรณีศึกษาการจัดการเชิงพื้นที่ในประเทศไทย : ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและเอกชน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึง พลังพลเมืองด้านการพัฒนาท้องถิ่นกับภาคเอกชน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัด มีแนวคิดในการพัฒนาเมืองร่วมกัน เดินไปในทิศทาง แนวทางเดียวกันในการพัฒนาเมือง ซึ่งโครงการที่ใช้ในการทำงานแบบขอนแก่น โมเดล ในการพัฒนา ต้นแบบการพัฒนาเมือง ของประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ และได้จัดตั้งบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS มีสถานะเป็นวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 5 เทศบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพื่อพัฒนาพื้นที่ของท้องถิ่น

การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดพัฒนาย่านเมืองเก่า- เมืองใหม่ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยแห่งแรกคือ ถนนศรีจันทร์ ซึ่งเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนเมืองคู่กับจังหวัดขอนแก่น เป็นย่านการค้าดั้งเดิมที่มีความเจริญ แต่ขณะจังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวของเมืองออกไป ทำให้พื้นที่แห่งนี้ซบเซา แต่ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์สำคัญของเมืองขอนแก่น ดังนั้น ในบริบทของพัฒนาย่านศรีจันทร์สู่ย่านสร้างสรรค์ จึงถือเป็นความท้าทายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองจะต้องหลอมรวมแนวคิด วิสัยทัศน์และก้าวสู่การพัฒนา และรักษาภาพลักษณ์ของย่านศรีจันทร์ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน