นายกทน.ขก.ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญฯ สหภาพยุโรป

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมี ตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมาศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายบดินทร์ เสรีโยธิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น น.ส. ภัทรวรรณ ณ นคร หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ขก. ณ ห้องขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 4

ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องแนวทางพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (LRT) ร่วมกับ 5 เทศบาล Smart Bus ร่วมกับภาคเอกชน โครงการก่อสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โครงการ พัฒนา “ย่านศรีจันทร์” สู่ย่านสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเมืองเก่าเมืองใหม่ให้กลับมาทำการค้าได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองขอนแก่น Smart City และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ล้วนแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกันในพัฒนาเมืองขอนแก่น