คณะจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2562 เข้าพบนายกนครขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้จัดงานสีฐานเฟสติวัล 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2562 โดย รศ. ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกัน การนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย ต่อยอดภูมิปัญญา พร้อมยกระดับการจัดงานลอยกระทงไทยจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล ตลอดทั้งเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง