ผู้บริหารนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คกก.ประเมิน ร.ร.ปลอดขยะ รอบตัดสิน

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนคร พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม, นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ประธานชุมชนศรีฐาน 1-4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ระดับประเทศ ปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะโดย นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นางปรารถนา ยุวนะศิริ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น นายวงศ์วิวรรณ ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ระดับประเทศปี 2562 รอบตัดสิน ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนปลอดขยะที่ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการลดคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์