4 หน่วยงาน ร่วมร่าง MOU หา พท.ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขก.เดินหน้า LRT

4 หน่วยงานร่วมร่างMOU หาพื้นที่เพื่อทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเดินหน้า LRT

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย, ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง , น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพิจารณาการหาพื้นที่ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน , นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ ,นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น , พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) , นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น, ตัวแทนจากกรมที่ดิน , ตัวแทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจาก 5 เทศบาล ร่วมประชุมครั้งนี้

ซึ่งการประชุมมีมติว่า เห็นควรให้มีการลงนามความร่วมมือพร้อมรายละเอียดประกอบ โดยจะนำร่างบันทึกความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเพื่อพิจารณาร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมการข้าว จังหวัดขอนแก่น และ 5 เทศบาล (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ ) หากทุกฝ่ายเห็นชอบ จะดำเนินการลงนามความร่วมมือกัน (MOU) ผลักดันโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ต่อไป