ทน.ขก.เปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

ทน.ขก.เปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดโพธิ์โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ประธาน อปพร.เทศบาลฯ ประธานชุมชน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ปัจจุบันการบริหารจัดการสาธารณภัยยุคใหม่ถือว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันล่วงหน้าได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น บางชุมชนมีอาคารร้านค้าที่เป็นห้องแถวปูน ห้องแถวไม้ และบางชุมชนเป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จึงจะต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน โดยประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ประชาชน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพนี้ในชุมชน 4 เขต ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น กำหนดดำเนินการในชุมชนโนนทัน 1 ซึ่งดำเนินการในลักษณะการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนการฝึกปฏิบัติความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับทฤษฎีของไฟ การใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพขนย้าย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย วัตถุอันตรายและวัตถุระเบิด

การจัดทำโครงการนี้..จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและเผชิญเหตุเบื้องต้นโดยประชาชนในชุมชน ก่อนหน่วยงานรัฐจะเข้าให้ความช่วยเหลือ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือทำงานระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อศึกษาพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ให้เกิดความคุ้นเคยกับชุมชน มีชุมชนในการดำเนินการทั้งสิ้น 8 ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรการกุศล สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เป็นต้น