ทน.ขอนแก่น อบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ โดยมี นายจำเนียร มูลเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน

การอบรมดังกล่าวฯ เกี่ยวกับความรู้ตามสุขลักษณะในกฎกระทรวง ประกอบด้วยความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหรือการจัดการสถานที่จำหน่าย การจัดการอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ เลือกล้างเก็บนำมาใช้อย่างไรไม่ให้ปนเปื้อน การจัดการด้านของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น น้ำทิ้ง ขยะ สัตว์แมลงนำโรคต่างๆ และการดูแลสุขภาพอนามัยของคนปรุงคนเสิร์ฟที่เรียกว่าผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร หลักสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ดังนั้น ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้การอบรมเพื่อแจ้งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

Tong The Kop Kkc

ผมอยากเช้าร่วมอบรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไหมครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น