ติดตามคืบหน้าประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ติดตามคืบหน้าประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 8 ด้าน 22 ภารกิจ 439 ตัวชี้วัด คือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านผังเมือง 3. ด้านสาธารณสุขบริการสังคมและคุณภาพชีวิต 4. ด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดระเบียบสังคม ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว 7. ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 8. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะนั้น จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการสร้างประสิทธิภาพและกำหนดแนวทางในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าของการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุด