เทศบาลนครขอนแก่น ร่วม MOU ความเสมอภาคทางการศึกษา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นตัวแทนร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ( กลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ) โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอชนบท ร่วมลงนาม

สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินโครงการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ที่จะเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน จึงได้มีการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ( กลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ) กับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.สร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในการดูแลช่วงเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพื่อสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เอง

2.ประสานความร่วมมือให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

3.ติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการหรือความเหมาะสม

4.พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

5.ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระยะเวลาที่กำหนด

6.สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและพื้นที่

7.ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ และผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ มีพิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อโครงการดำเนินการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ, การบรรยายการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และการบรรยายแนวทางดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)โดย นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา