ทน.ขก. อบรม O-NETครูกลุ่มสาระฯ พัฒนาการสอนมุ่งสู่ระดับชาติ

ทน.ขก. อบรม O-NETครูกลุ่มสาระฯ พัฒนาการสอนมุ่งสู่ระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน สำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งมีครูกลุ่มสาระจากสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมกว่า 103 คน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กลุ่มได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)นั้น กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันไปตามบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค การจัดอบรมครั้งนี้ จึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการออกแบบกิจกรรม การวัดผลในการสอบให้สอดคล้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดแรงกดดันจากสถานบันกวดวิชาแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องข้อสอบที่มีข้อโต้แย้ง สร้างความได้เปรียบ ประกอบกับเป็นการรสร้างให้เด็กมีทักษะทางสังคม การทำงานเป็นทีม การคิดแบบมีเหตุผล สร้างสรรค์ และเป็นโอกาสในการสร้างคนให้รู้จักการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ การบวนการ คิด อออกแบบโครงงานที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างเด็กที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกลักษณะและสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต