ทน.ขอนแก่นเตรียมจัดเทศบาลนี้มีรักครั้งที่6 เน้นนวัตกรรมตรงใจ ปชช.

ทน.ขอนแก่นเตรียมจัดเทศบาลนี้มีรักครั้งที่6 เน้นนวัตกรรมตรงใจ ปชช.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำหัวหน้าส่วนการงาน ,ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “โครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562”

สำหรับ“โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 3.เพื่อเผยแพร่ของเทศบาล 4.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเทศบาลนี้มีรัก เกิดความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้นั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ กิจกรรม ช่วงเวลาในการจัดงาน ตลอดจนสถานที่ในการจัดงาน

โดยที่ประชุมมีมติในการจัดกิจกรรมเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง สวนรัชดานุสรณ์ (ติดกับถนนคนเดินขอนแก่น) ซึ่งจะมีกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ การให้บริการต่างๆแก่ประชาชน (ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน) และ นวัตกรรมผลงานด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวขอนแก่น ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น KhonKaen Smart City

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วม กิจกรรม “เทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562” วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง สวนรัชดานุสรณ์ (ติดกับถนนคนเดินขอนแก่น)