ทน.ขก.ประชุม คกก.ประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ

ทน.ขก.ประชุม คกก.ประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน เพื่อเตรียมข้อมูล-รายละเอียดตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายงานการศึกษาขอคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 8 ด้าน 22 ภารกิจ 439 ตัวชี้วัด คือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านผังเมือง 3. ด้านสาธารณสุขบริการสังคมและคุณภาพชีวิต 4. ด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดระเบียบสังคม ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว 7. ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 8. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะนั้น จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการสร้างประสิทธิภาพและกำหนดแนวทางในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าของการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุด