“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา” ณ ซ.ศรีมารัตน์ 25

“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา” ณ ซ.ศรีมารัตน์ 25 : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ถนนศรีมารัตน์ ซอยศรีมารัตน์ 25 นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” ( Challenge For Change) ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร จิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความตระหนักในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล,ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปมีดังนี้

- ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนหลังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ชุมชนโนนชัย)

- ครั้งที่ 9 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม

- ครั้งที่ 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” ตามวัน/เวลาข้างต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษในเขตเมืองให้กับจังหวัดขอนแก่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Saard Klinkenberg

Very nice that they’re starting to do something nice! Wish each city will learn from this! Keep Thailand beautiful, clean. 👍

แสดงความคิดเห็น