ทน.ขก.เตรียมรับคาราวานประชุมพัฒนาประโยชน์ร่วมหนานหนิง จีน :

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 คณะ คือ คณะแรก เป็นการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์ (Off-Road) นำโดย Mr. Yan Yifeng หัวหน้าส่วนบริหารฝ่ายการจัดการต่างประเทศ นครหนานหนิง ,Mr. Li Guohua หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักการพิมพ์ นครหนานหนิง สำนักพิมพ์ วิทยุ และสำนักภาพยนตร์และโทรทัศน์ ,Ms. Hong Xiaoyan รองหัวหน้าฝ่ายสำนักงบประมาณ สำนักการคลัง นครหนานหนิง ,Ms. Qiao Ke รองหัวหน้าฝ่ายสำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นครหนานหนิง และ Mr. Lu Xinnan รองหัวหน้าสำนักงานการต่างประเทศ นครหนานหนิง พร้อมคณะคาราวานรถยนต์ 13 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบดาวเทียมนำทาง Beidou ,การพัฒนาเส้นทางขับขี่ (เส้นทางหนานหนิง-ขอนแก่น) ,การส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางขับขี่รถยนต์ ขอนแก่น-หนานหนิง ,การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ,การจัดตั้งหน่วยกู้ภัย จีน-อาเซียน และ คณะที่ 2 คือ Mr. Cheng wei ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเซี่ยงไฮ้ เรน ดาร์ท เทคโนโลยี จำกัด , Ms. San Yan นักออกแบบ บริษัทเซี่ยงไฮ้ เรน ดาร์ท เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อการก่อสร้างน้ำพุดนตรี โดยอาศัยหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดให้มีการประชุม ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เรียนเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อข้างต้น อาทิ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานส่งเสริมเขตเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เขตพื้นที่ภาคอีสาน ,พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น , 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น,ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น,คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยประจำจังหวัดขอนแก่น ,หอการค้าจังหวัดขอนแก่น) , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ,สื่อมวลชน เป็นต้น