เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคทม. ครั้งที่ 5/2562

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคทม. ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2562 พร้อมรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายจุลนพ ทองโสภิต, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร,นายชัชวาล พรอมรธรรม ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร -นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 โรงเรียน หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1.ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562

วาระที่ 2.รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วาระที่ 3.การบริหารจัดการการเงินจากผ้าป่าศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ,โครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว , การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรรมน้อยฯ ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 33 ทีม ( จากทั่วประเทศ) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้รับรางวลัชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท ,รายงานผลการประกวดแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 โดยโรงเรียนสังกัดเทศบาลส่งเข้าแข่งขัน 7 รายการ และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รายการ , รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาเซียน สืบเนื่องจากกรมอนามัยได้ดำเนินโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 และมีการสรรหารางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าอัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจของบุคคลและองค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ,รางวัลชุมชนต้นแบบเรื่องอาสาปราบยุง ,สถานการณ์โรคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับ 3 จังหวัดที่มีสถานการณ์แพร่ระบาด 1 ใน 3 คือ ตราด อุบลราชธานี นครราชสีมา โดยจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ลำดับ 37 คิดเป็นร้อยละ 0.17 ,รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม2562 และรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสวนสาธารณะ