ขก.ผนึกกำลังพันธมิตรฟื้นถ.ศรีจันทร์ย่านสร้างสรรค์แห่งแรกของอีสาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ Coffee Der La, The Gallery นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวแผนที่ Srichan Creative Map ในงาน Khon Kaen X District Summit: Srichan พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ( นายกฤษฎ์ สว่างไสว นายบุญฤทธิ์ พานิชย์รุ่งเรือง นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ ดร.โกเมน กันตวธีระ ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง ) นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพนักงานเทศบาล

สำหรับกิจกรรม"ย่านศรีจันทร์สร้างสรรค์" ปลุกเมืองเก่า ให้กลับมามีชีวิตชีวา เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง CEA หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานพันธมิตร และภาคประชาชน โดยตั้งเป้าให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของย่าน สู่การเป็น "ย่านสร้างสรรค์แห่งแรกในภาคอีสาน" ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ร่วมประชุมเสวนาและร่วมเดินชมเมือง (บริเวณถนนศรีจันทร์)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนหาความร่วมมือ ส่งเสริม เศรษฐกิจในย่านเขตเมืองขอนแก่น ผลักดันต้นแบบย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ประกอบด้วย กิจกรรม Panel Talk จากองค์กรขับเคลื่อนเมือง และ City Walking Creative Tour พร้อมเปิดตัว Srichan Creative Map แผนที่ย่านศรีจันทร์เพื่อนักสำรวจเชิงสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) สร้างภาพลักษณ์ของย่านให้เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ เกิดเป็นสินทรัพย์ใหม่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถผลักดันเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

Ying Tim

เห็นท่านนายกเล็กแล้วคิดฮอดบ้านจัง

แสดงความคิดเห็น