นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นอนุโมทนาบุญหล่อเทียนพรรษาวัดจอมศรี

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นอนุโมทนาบุญหล่อเทียนพรรษาวัดจอมศรี :

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “งานบุญประเพณีหล่อแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562” โดยมีพระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก อาทิ นางสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน , ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ,นางนภสร พระยาลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,คณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ,พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ,คณะครูอาจารย์โรงเรียนนครขอนแก่น ,คณะกรรมการวัดจอมศรี และพี่น้องชุมชนศรีฐาน เป็นต้น ซึ่งในวันนี้มีการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ได้แก่ มั่งมี /ศรีสุข /ร่ำรวย /เงินทอง /หมดทุกข์ /หมดโศก /โชคดี /มีทรัพย์ /เศรษฐีตลอดไป และจะมีการทอดถวายในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดไทรงาม ,วัดศรีสะอาด ,วัดบ้านคำไฮ และ วัดจอมศรี

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยธุงใยแมงมุม จากฝีมือพี่น้องชุมชน-คณะกรรมการวัด กิจกรรมการร่วมเขียนแผ่นเทียน รวมไปถึงยังมีกิจกรรมการแสดงของวงโปงลาง “บัวแก้ว” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมโรงทานอีกด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอชื่นชมในความร่วมมือของคณะสงฆ์วัดจอมศรี ,คณะกรรมการวัดจอมศรี ,ประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1,ชุมชนศรีฐาน 3 ,ชุมชนศรีฐาน 4 ในการร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนในชุมชน โดยเทศบาลนครขอนแก่น ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะจัดขึ้นในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อย ประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นที่ว่า สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การทำวัตร สวดมนต์ จึงมีความจำเป็นต้องมีแสงสว่าง พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ที่สามารถจุดได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน นำไปถวายพระภิกษุเป็นพุทธบูชา เทียนดังกล่าว เรียกว่า เทียนจำนำพรรษา หรือ เทียนพรรษา ซึ่งการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง อานิสงค์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่สว่าง