ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ก.ล.ต.

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ก.ล.ต.”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ กลต.โดยมีคณะผู้บริหารอีก 4 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ เทศาลตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองศิลา นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTS) จำกัด ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนการกำกับดูแลตลาดทุน มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดเข้าถึงบริการและข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานและตลาดทุนได้ จึงได้มีการประสานความร่วมมือ และทำงานเชิงบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ต่อไป